Tương lai của Trí tuệ Nhân tạo.

Máy tạo Trí tuệ Nhân tạo

Generate text, image, code, chat and even more with

Bảng điều khiển Tiên tiến

Truy cập thông tin, phân tích và hoạt động quý báu của người dùng.

Cổng thanh toán

Xử lý an toàn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các phương pháp khác.

Đa ngôn ngữ

Khả năng hiểu và tạo nội dung trong các ngôn ngữ khác nhau

Mẫu tùy chỉnh

Thêm một số lượng không giới hạn các lời nhắc tùy chỉnh cho khách hàng của bạn.

Nền tảng Hỗ trợ

Truy cập và quản lý các vé hỗ trợ từ bảng điều khiển của bạn.

Nói lời tạm biệt với trạng thái chặn sáng tác Trí tuệ Nhân tạo

Intelligent Writing Assistant

Writer được thiết kế để giúp bạn tạo văn bản chất lượng cao ngay lập tức, mà không cần mồ hôi. Với giao diện trực quan và tính năng mạnh mẽ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa, xuất hoặc xuất bản kết quả được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.

Tạo, chỉnh sửa, xuất.

Tạo, chỉnh sửa, xuất.

Được hỗ trợ bởi OpenAI.

Các công ty số

Nhà thiết kế sản phẩm

Doanh nhân

Nhà viết bài

Marketer số

Nhà phát triển

Tùy chỉnh Lời nhắc

Mẫu tùy chỉnh.

Post Title Generator

Get captivating post titles instantly with our title generator. Boost engagement and save time.

Summarize Text

Effortlessly condense large text into shorter summaries. Save time and increase productivity.

Product Description

Easily create compelling product descriptions that sell. Increase conversions and boost sales.

Article Generator

Instantly create unique articles on any topic. Boost engagement, improve SEO, and save time.

Product Name Generator

Create catchy product names with ease. Attract customers and boost sales effortlessly.

Testimonial Review

Instantly generate authentic testimonials. Build trust and credibility with genuine reviews.

Problem Agitate Solution

Identify and solve problems efficiently. Streamline solutions and increase productivity.

Blog Section

Effortlessly create blog sections with AI. Get unique, engaging content and save time.

Blog Post Ideas

Unlock your creativity with unique blog post ideas. Generate endless inspiration and take your content to the next level.

Blog Intros

Set the tone for your blog post with captivating intros. Grab readers' attention and keep them engaged.

Blog Conclusion

End your blog posts on a high note. Craft memorable conclusions that leave a lasting impact.

Facebook Ads

Create high-converting Facebook ads that grab attention. Drive sales and grow your business.

Youtube Video Description

Elevate your YouTube content with compelling video descriptions. Generate engaging descriptions effortlessly and increase views.

Youtube Video Title

Get more views with attention-grabbing video titles. Create unique, catchy titles that entice viewers.

Youtube Video Tag

Improve your YouTube video's discoverability with relevant video tags. Boost views and engagement.

Instagram Captions

Elevate your Instagram game with captivating captions. Generate unique captions that engage followers and increase your reach.

Instagram Hashtags

Boost your Instagram reach with relevant hashtags. Generate optimal, trending hashtags and increase your visibility.

Social Media Post Tweet

Make an impact with every tweet. Generate attention-grabbing social media posts and increase engagement.

Social Media Post Business

Generate a text for your business social media networks. Maximize your social media presence with impactful business posts.

Facebook Headlines

Get noticed with attention-grabbing Facebook headlines. Generate unique, clickable headlines that increase engagement and drive traffic.

Google Ads Headlines

Create high-converting Google ads with captivating headlines. Generate unique, clickable ads that drive traffic and boost sales.

Google Ads Description

Step up your Google ad game, Craft high-converting ad copy that grabs attention and drives sales.

Paragraph Generator

Generate a paragraph with keywords and description. Never struggle with writer's block again. Generate flawless paragraphs that captivate readers.

Pros & Cons

Make informed decisions with ease. Generate unbiased pros and cons lists that help you weigh options and make better choices.

Mô tả Meta

Get more clicks with compelling meta descriptions. Generate unique, SEO-friendly meta descriptions that attract customers and boost traffic.

FAQ Generator (All Datas)

Quickly create helpful FAQs. Our AI-powered generator provides custom responses to common questions in seconds.

Email Generator

Generate an email with your subject and description. Streamline your inbox and save time.

Email Answer Generator

Effortlessly tackle your overflowing inbox with custom, accurate responses to common queries, freeing you up to focus on what matters most.

Newsletter Generator

Generate engaging newsletters easily with personalized content that resonates with your audience, driving growth and engagement.

Grammar Correction

Eliminate grammar errors and enhance your writing with ease. Our tool offers seamless grammar correction for flawless content.

TL;DR Summarization

Automatically summarize long texts into bite-sized summaries with this TL;DR generator.

Máy tạo Hình ảnh Trí tuệ Nhân tạo

Create stunning images in seconds.

Custom Generation

Create your own custom generator with AI! Our app allows you to quickly and easily generate unique content in any language.

AI chuyển giọng nói thành văn bản

The AI app that turns audio speech into text with ease.

Máy tạo Mã code Trí tuệ Nhân tạo

Create custom code in seconds! Leverage our state-of-the-art AI technology to quickly and easily generate code in any language.

AI Article Wizard Generator

Create custom article instantly with our article wizard generator. Boost engagement and save time.

Chuyên gia hình ảnh

Elevate your visual analytics with our AI Vision platform. Harness the power of machine learning for real-time image recognition and data insights. Enhance efficiency and decision-making.

File Analyzer

Simply upload a file (PDF, CSV, .doc or .docx) and extract key insights or summarize the entire document.

Chuyển chữ thành âm thanh

Ứng dụng AI biến văn bản thành giọng nói một cách dễ dàng. Hãy sẵn sàng tạo âm thanh tùy chỉnh từ văn bản một cách nhanh chóng và chính xác.

Chat Image

Generate Image by user input

AI YouTube

Simply turn your Youtube videos into Blog post.

AI RSS

Generate unique content with RSS Feed.

AI ReWriter

Rewrite more professional and detailed content instantly with our ai rewriter. Boost engagement and save time.

AI Web Chat

Analyze web page content with url

AI Video

Bring your static images to life and create visually compelling videos effortlessly.

Công cụ Magic.

CIT AI có tất cả các công cụ bạn cần để tạo và quản lý nền tảng SaaS của bạn.

Bảng điều khiển Tiên tiến

Bảng điều khiển Tiên tiến

Theo dõi một loạt các điểm dữ liệu, bao gồm lưu lượng người dùng và doanh số bán hàng.

Cổng thanh toán

Cổng thanh toán

Xử lý an toàn thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác.

Đa ngôn ngữ

Đa ngôn ngữ

Khả năng hiểu và tạo nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Hệ thống liên kết

Hệ thống liên kết

Có khả năng mời bạn bè và kiếm hoa hồng từ giao dịch đầu tiên của họ.

Xuất dễ dàng

Xuất dễ dàng

Xuất nội dung được tạo ra dễ dàng dưới dạng văn bản thuần túy, PDF, Word hoặc HTML.

Nền tảng Hỗ trợ

Nền tảng Hỗ trợ

Truy cập và quản lý vé hỗ trợ từ bảng điều khiển của bạn.

Vậy, nó hoạt động như thế nào?

1

Simply explain what your content is about and adjust settings according to your needs.

2

Simply input some basic information or keywords about your brand or product, and let our AI algorithms do the rest.

3

Xem, chỉnh sửa hoặc xuất kết quả của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột. Và bạn đã xong!

Want to see? Join Magic
Đánh giá Trustpilot

Trusted by millions.

Peline Jan

Peline Jan

Entrepreneur

Tom Daniel

Tom Daniel

Writer

Eric Sanchez

Eric Sanchez

UX Designer

Envato Envato Envato Envato Envato

Giá cả linh hoạt.

Safe Payment: Use Stripe or Credit Card.

Câu hỏi thường gặp Trung tâm Trợ giúp

Có câu hỏi?

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp từ các gợi ý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giúp xử lý yêu cầu hỗ trợ nhanh hơn bao giờ hết.